Religious Life

Shavuot Sermon 5782 – Day 2 – Rabbi Davis